Opencart Kurumsal Grande Türkiye

Montessori Yöntemi ve Okul

Gönderen GülenTilki 29/10/2017 0 Yorumlar Montessori Eğitimi,

Montessori Yöntemi ve Okul

 

Okul ortamı çocuğun kendisini aktif olarak inşa ettiği bir ortamdır. Bu ortamın en önemli unsurlarım çocuklara göre hazırlanmış materyaller ve bu materyallerin kullanı­mında çocuklara rehberlik hizmeti veren bir bayan öğretmen oluşturmaktadır. Sınıftaki öğretim materyalleri öğretmen ta­rafından kullanılacak materyaller değildir. Bunları yalnızca öğrenciler, eğilimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanır­lar.

Çocuğun gelişmesine destek olabilecek eğitsel araçlar beş grupta toplanabilir:

 

  1. Günlük hayatla ilgili materyaller
  2. Duyuların eğitimiyle ilgili materyaller
  3. Dil gelişimiyle ilgili materyaller
  4. Matematikle ilgili materyaller
  5. "Evrenle ilgili eğitim"e yönelik materyaller

 

Bunlardan ilk üç alanda yer alan araçlar "çocuk evleri" için gerekli olanlardır. Okul ortamında bunlara dört ve be­şinci gruplarda bulunan materyaller de eklenir. Bu alanların her birinde yapılan eğitim bir bütündür. Hareketlerin eğiti­mi ve duyuların eğitiminin ahlaki, estetik, zihinsel ve koz­mik boyutları bulunmaktadır.

Estetik ve moral eğitim hemen ilk başta eğitsel materyal içinde sunulur. Öğrenciler başkalarına saygı duymayı öğ­rendiklerinden dolayı, "çevre ve materyalin sade güzelliğini ve düzenini bozmamaya özen gösterirler, onlar çevreyi kendileri ve başkaları için daha çekici ve daha rahat olacak biçimde düzenleme­ye dikkat etmek durumundadırlar." Çocuk bir Montessori sını­fında; "disiplin, düzen, sessizlik, itaat, ahlaki duyarlılık, kısacası çok ileri bir uyum gücünü kazanmaktadır. Bu çocuk aynı zamanda canlılık, kendine güven, cesaret, dayanışma gibi ahlaki düzenin güçlerini de sunmaktadır. Eğitim yoluyla ortadan kaldırılmaya ça­lışılan ancak pek sonuç alınamayan hataları - kapris, yıkıcı düşün­ce, yalan, çekingenlik, korku ve genel olarak savunma durumuyla ilgili tüm özellikler- çocuğun kendisi ortadan kaldırmaktadır."

"Tarih boyunca pedagojik düşünce her zaman iki kutup ara­sında gidip gelmiştir: Biri sübjektif, diğeri objektif. Bir medeniyet kendi geleneğine inanıyorsa ve değerleri hakkında yüksek bir dü­şünceye sahipse eğitim objektif kutbu öne çıkartmakta ve çocuklara medeniyetin ve toplumun değerlerini ve ortak mirasını öğretmek­tedir. Fakat bir medeniyet kendisinden şüphe ediyorsa, kültürel planda ilerleme söz konusu ediliyorsa ibre sübjektif kutba doğru kayar ve çocuk kendisini eğitimin kaynağında bulur. Medeniyet eleştirisinin moda olduğu, neo-romantizmin aydınlık düşünceyi karıştırdığı bir dönemde, Maria Montessori yaklaşımının eğitim ilacı olarak düşünülmesi ve ilan edilmesinde şaşıracak ne var?"

Yorum Yap