Opencart Kurumsal Grande Türkiye

Montessori Yöntemi ve Öğretim Kademeleri

Gönderen GülenTilki 08/11/2017 0 Yorumlar Montessori Eğitimi,

Montessori Yöntemi ve Öğretim Kademeleri

 

Montessori yönteminin temeli 1898-1900 yılları arasında zihinsel engelli çocuklarla yaptığı çalışmalara dayanmakta­dır. Montessori, engelli çocuklara gerekli yardımlar yapıldı­ğında onların da normal çocuklar kadar başarılı olduklarını gözlemiştir. Buradan edindiği deneyimlerden hareketle oku­löncesi normal çocuklar için alıştırmalar tasarlayıp uygula­maya koymuştur. Öğrenmeye ve zihinsel gelişmeye yönelik olarak hazırlanan alıştırmalar sayesinde çocukların kısa sü­rede okumayı başardıkları görülmüştür.

 

Montessori yönteminde "özgürlük" ve "disiplin" iki te­mel kavram olarak öne çıkmaktadır. Özgürlük ve disiplin birbirlerini dengelemekte ve biri olmazsa diğeri de olma­maktadır. Bu nedenle disiplin dışsal olmamalıdır. Disiplin, bir anlamda, daha çok özgürlüğü hak etmenin önkoşuludur. Montessori bu konuda "kendisinin efendisi olan, kendisini dü­zene sokabilen veya bir hayat kuralını takip edebilen bir kişiye di­siplinli kişi diyoruz" diye yazmaktadır.

 

Ağırlıklı olarak okulöncesi eğitimde kullanılan bu yön­tem gereğince çocuklar diledikleri işi kendi başlarına yap­maktadırlar. Sınıf ortamında "günlük hayat çerçevesinde etkin­likler" bulunmaktadır. Bunlardan sabır alıştırmaları, titizlik alıştırmaları, tekrar alıştırmaları temel etkinlikleri oluştur­maktadır. Sınıf ortamındaki tüm alışürmalar yoğunlaşma gücünü güçlendirmeye yönelik etkinliklerdir. Bu alıştırmala­rın her gün gerçek bir "iş" gibi yapılmasına özen göstermek gerekmektedir. Sıradan bir oyun gibi düşünülmemelidir. Her etkili çalışma bireye bir tavır (duruş) kazandırmaktadır.

 

Montessori yönteminde, bireyin sosyal eğitimi de dik­kate alınmaktadır. İlk çocukluk yılları bu çerçevede önemli bir dönem oluşturmaktadır. Bir boyutu ile sosyal bir varlık olan bireyin sosyal yönden olgunlaşması ancak diğer birey­lerle birlikte olması ve onlarla etkileşimde bulunması ile ger­çekleşmektedir. Montessori sınıfında farklı yaş gruplarından öğrenciler gerektiğinde birbirlerinden yardım alarak hep bir­likte öğrenmelerini gerçekleştirmektedirler. Bu şekilde yürü­tülen çalışma sürecinde her hangi bir huzursuzluk meydana gelmemektedir. Bu sınıf ortamı Montessori tarafından şöyle tasvir edilmektedir: "Hiç kimsenin kalbi başkasının iyi olmasın­dan dolayı üzüntü duymaz, aksine onlardan birinin zaferi diğerleri için hayranlık ve mutluluk kaynağı olur. Herkes, birbirleriyle kor­kunç bir rekabete girmeden "elinden geleni" yapmaktan mutlu olurlar. Üç yaşında bir çocuk altı yaşında bir çocuğun yanında her hangi bir zorlanma ile karşılaşmadan çalışır; küçük sakindir ve bü­yük olanın statüsünü arzulamaz. Hepsi barış içinde büyürler.“

 

Montessori'ye göre, kişiliğin inşası, iç hayatın doğal ih­tiyaçlarına uygun serbest çalışmalarla gerçekleşmektedir. Serbest zihinsel çalışma iç disiplinin temelini oluşturmakta­dır. Çocuk sınıf ortamında bu şekilde çalışarak girişimci bir ruh kazanmakta, disiplinli ve kendi ayakları üzerinde dura­bilen aktif bir birey olarak yetişmektedir. Bireyde kendi ya­şantısı yoluyla davranış değişikliği oluşturma süreci olan eğitimin amacı zaten bir anlamda kendi ayakları üzerinde durabilen aktif bireyler yetiştirmek değil midir?

 

Yöntem yalnızca okulöncesi eğitimde kullanılmaz, Medici' nin de belirttiği gibi, "başlangıçta okulöncesi çocukların eğitiminde kullanılan yöntem daha sonra ilk ve ortaöğretimde de kullanılmaya başlamıştır."

Yorum Yap