Opencart Kurumsal Grande Türkiye

Montessori Yöntemi ve Geleneksel Eğitim

Gönderen GülenTilki 18/10/2017 0 Yorumlar Montessori Eğitimi,

Montessori Yöntemi ve Geleneksel Eğitim

 

Montessori yaklaşımında öğrenci öğretimin merkezinde yer alırken öğretmen geri planda kalmaktadır. Öğretmen, öğrenci ihtiyaç duyduğu zaman devreye girmektedir. Hâl­buki geleneksel eğitimde öğretmen öğretim sürecinin mer­kezinde yer almaktadır. Sınıf ortamında gerçekleşen tüm et­kinlikler öğretmen tarafından belirlenip uygulamaya ko­nulmaktadır. Öğrenciye seçim imkânı verilmemektedir. Montessori yöntemi ve geleneksel eğitime ilişkin özellikler Tablo l'de özetlenmiştir.

 

Tablo : Montessori Yaklaşımı ve Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması

 

Montessori Öğretiminde sosyal ve zihinsel gelişme

Geleneksel öğretimde sosyal ve zihinsel gelişme

 

 • Eğitimci sınıfta gözlemci ve reh­ber
 • Çevre ve yöntem öz-disiplini teş­vik eder.
 • Öğretim esas itibariyle bireysel­dir.
 • Yaşlar karışıktır.
 • Gruplar çocukları kendi kendile­rine öğrenmeye ve birbirlerine yardım etmeye teşvik eder.
 • Çocuk kendi çalışmasını kendisi seçer.
 • Çocuk otodüzeltici materyal ile kavramları kendi başına keşfeder. Çocuk seçtiği proje üzerinde di­lediği kadar çalışır.
 • Çocuk öğrenme hızını kendisi be­lirler.
 • Çocuk materyal sayesinde kendi hatalarını görür.
 • Çocuk çalışmasını tekrar etmek suretiyle öğrenmesini ve olumlu iç duyularını güçlendirir.
 • Fiziki keşif için tüm duyu organ­larına yönelik materyal vardır.
 • Sağlık ve çevre (ayakkabılarını boyamak, masayı temizlemek vb.) bilgisi için yapılandırılmış bir program vardır.
 • Çocuk dilediği yerde çalışır, sınıf içinde dilediği yere gider ve dile­diği kişiyle konuşur (diğer arka­daşlarının çalışmasını engelleme­den); grupla çalışmak isteğe bağ­lıdır.
 • Montessori felsefesi ile ilgili bir program düzenlenir ve anne-babalar için öğrenme sürecine ka­tılma programı hazırlanır.
 • Eğitimci sınıfın merkezidir. Eğitimci disiplinin ilk yaptırımcı­sı gibi davranır.
 • Öğretim grup halinde ve birey­seldir.
 • Derslerin çoğu öğretmen tarafın­dan verilir.
 • Çocuk için yapılandırılmış bir program vardır
 • Kavramlaştırma sürecinde çocu­ğa öğretmen kılavuzluk yapar. Öğretim grup tarafından belirle­nir
 • Öğretmen hataları tekrarlar ve ödüllerle düzeltir Öğretim dışsal olarak güçlendiri­lir
 • Duyusal gelişim için pek az ma­teryal bulunur
 • Sağlık bilgisi üzerinde fazla du­rulmaz
 • Çocuğun genelde ayrı bir san­dalyesi vardır; orada ders boyunca sakin sakin oturması, ­dinlemesi ve derslere katılması teş­vik edilir.
 • Velilerin işe karışması isteğe bağ­lıdır.

 

 

Tabloda da görüldüğü gibi, geleneksel eğitimde çocuk öğretimin bir nesnesi olarak düşünülmekte, içsel yönelim­den daha çok dışsal yönlendirmeler baskın durumdadır. Montessori yönteminde ise çocuk, öğretim sürecinin öznesi ve daha çok içsel yönelimler söz konusudur.

Maria Montessori eğitime önemli yenilikler getirmiştir. Bu yenilikler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Farklı yaş gruplarıyla çalışma,
 2. Faaliyetin serbestçe seçimi,
 3. 1,5 - 3,5 yaş arası çocuklarda doğuştan gelen düzen aşkının tespiti,
 4. Zihinsel yoğunlaşma,
 5. Çocukların oyun halinde çalışmaları,
 6. Cezasız eğitim,
 7. Sessizlik aşkı,
 8. Kendi kendine düzeltilebilir eğitim materyali,
 9. Kendi başıma yapmama yardım et.

Yorum Yap